برای اطمینان خاطر شما در تراکنشهای مالی بزودی درگاه بانک ملت به شما ارائه خواهد شد.